Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI: SPOSÓB WYKORZYSTANIA DANYCH

Podobnie jak Ty dbamy o Twoją prywatność. Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia, w jaki sposób, kiedy, gdzie i dlaczego wykorzystujemy informacje o użytkowniku oraz dostarcza wskazówek na temat praw użytkownika w odniesieniu do sposobu wykorzystywania informacji o użytkowniku. 

W niniejszych informacjach o ochronie danych „my”, „nas” i „nasze” odnosi się do:

ASK4 Limited
Devonshire Green House
14 Fitzwilliam Street
Sheffield, S1 4JL
Wielka Brytania. 

Jesteśmy odpowiedzialni jako „administrator” za dane osobowe na temat użytkownika, które gromadzimy lub wykorzystujemy, i jesteśmy odpowiedzialni za cele i ich określanie oraz za sposoby, za pomocą których dane osobowe użytkownika są przetwarzane. 

W przypadku korzystania z naszych usług poza granicami Zjednoczonego Królestwa możemy dzielić się tą odpowiedzialnością z jednym z naszych lokalnych oddziałów lub spółek z grupy, o których informacje są podane na końcu niniejszego dokumentu. 

Niniejsza polityka nie ma zastosowania do informacji, które gromadzimy w ramach procesów rekrutacyjnych lub informacji o naszych pracownikach bądź akcjonariuszach.

GROMADZENIE I WYKORZYSTYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

Informacje gromadzone przez nas o użytkowniku będą zależeć od jego sposobu komunikacji z nami oraz od rodzaju produktów i usług, z których użytkownik korzysta. Poniżej wyjaśniliśmy różne sposoby wykorzystywania danych osobowych.

Informacje gromadzone przez nas podczas przeglądania naszej strony internetowej

Gromadzone przez nas informacje:

Aby móc udostępniać naszą stronę internetową, musimy przetwarzać pewne automatycznie przesyłane informacje o użytkowniku, tak aby jego przeglądarka mogła wyświetlać naszą stronę internetową oraz możliwe było korzystanie ze strony internetowej. Następujące informacje są automatycznie gromadzone podczas każdej wizyty na naszej stronie internetowej i przechowywane w plikach dziennika serwera:

 • data i godzina wizyty w naszej witrynie;  

 • treść zobowiązania (konkretna strona);

 • status dostępu / kod stanu HTTP;   

 • używana przeglądarka internetowa i system operacyjny;  

 • język i wersja oprogramowania przeglądarki;  

 • sposoby korzystania z naszej witryny (np. klikane elementy).

Używamy plików cookie, aby umożliwić użytkownikowi korzystanie z naszej witryny internetowej. Pliki cookie to pliki tekstowe, które są przechowywane w przeglądarce internetowej lub przez przeglądarkę internetową podczas odwiedzania strony internetowej w systemie komputerowym, a szczegółowe informacje na temat plików cookie, z których korzystamy, są określone w naszej polityce dotyczącej plików cookie. 

Gromadzimy informacje, jeśli użytkownik zarejestruje się, aby korzystać z naszych usług za pośrednictwem jednej z naszych stron internetowych.

Możemy również gromadzić informacje w przypadku zamieszczenia przez użytkownika materiałów na naszej stronie internetowej oraz wypełnienia ankiet dla klientów lub innych znajdujących się na stronie formularzy. Informacje, które gromadzimy w takiej sytuacji, to podane przez użytkownika dane osobowe. Zwykle obejmuje to:

 • imię i nazwisko użytkownika;

 • adres e-mail użytkownika w celu wysłania odpowiedzi; 

 • inne informacje, które użytkownik przesyła do nas w związku z przesłaniem wiadomości lub wypełnieniem ankiety.

Jak wykorzystujemy informacje na temat użytkownika:

 • Informacje gromadzone przez przeglądarkę są niezbędne do umożliwiania użytkownikowi odwiedzenia strony internetowej, ulepszania naszej strony internetowej i zapewniania bezpieczeństwa naszej strony internetowej. Nie gromadzimy adresu IP użytkownika. 

 • Informacje gromadzone podczas rejestracji w naszych usługach będą wykorzystywane zgodnie z tym, co zostało określone w poniższym punkcie „Dane gromadzone w przypadku korzystania z usług dla studentów, mieszkańców lub firm”.

 • Zwykle wykorzystujemy informacje zamieszczone na naszej stronie internetowej lub zgromadzone za pomocą ankiet bądź formularzy w ramach badań rynku oraz w celu ulepszenia naszych produktów i usług.


Podstawa prawna gromadzenia tych danych:

Niezależnie od tego, co robimy z danymi użytkownika, potrzebujemy do tego podstawy prawnej. Przetwarzamy dane osobowe użytkownika w celu technicznego udostępnienia naszej strony internetowej na następujących podstawach prawnych:

 • Gdy gromadzimy dane w ramach zapytania o nasze usługi lub w ramach procesu rejestracji w naszych usługach, podstawą prawną gromadzenia danych jest to, że jest to konieczne do zawarcia umowy z woli użytkownika.

 • Gdy gromadzimy dane w celu technicznego udostępnienia użytkownikowi strony internetowej, opiera się to na naszym uzasadnionym interesie oferowania użytkownikowi interesującej, technicznie sprawnej i przyjaznej strony internetowej oraz zapewnienia bezpieczeństwa naszej strony internetowej.

Dane gromadzone w przypadku korzystania z usług dla studentów, mieszkańców lub firm

Dane, które gromadzimy na temat użytkownika:

Podczas rejestracji lub uruchomienia usługi prosimy o kilka podstawowych informacji o użytkowniku w celu zapewnienia usług internetowych. Obejmują one imię i nazwisko, lokalizację, numer telefonu oraz adres e-mail, które służą do identyfikacji. Jeśli wymagane będzie dokonanie płatności, zgromadzimy również dane niezbędne do jej przetworzenia.

Możemy również gromadzić pewne informacje, takie jak adres MAC, o urządzeniach podłączonych do naszej usługi, które mogą być powiązane z informacjami, które posiadamy o użytkowniku.

Nagrywamy również rozmowy z działem pomocy technicznej w celach monitorowania i szkolenia.  

Jak wykorzystujemy informacje na temat użytkownika:

Używamy tych informacji:

 • w celu autoryzacji dostępu do naszej sieci;

 • w celu powiadamiania za pośrednictwem poczty e-mail, gdy trwają prace konserwacyjne wpływają na działanie usługi;

 • w celu potwierdzenia tożsamości użytkownika w przypadku kontaktowania się z zespołem ds. wsparcia;

 • w celu rozwiązywania problemów technicznych zgłoszonych przez użytkownika; 

 • w celu przyjmowania i przetwarzania płatności;

 • w celu ulepszania naszych usług, ale będziemy dążyć do wykorzystania w tym celu danych anonimowych lub zagregowanych;

 • w celu zapewnienia zgodności z wszelkimi zobowiązaniami prawnymi lub regulacyjnymi (takimi jak wykazanie, że prawidłowo wystawiamy faktury i rozpatrujemy wszelkie skargi);

 • w celu zapewnienia bezpieczeństwa naszej sieci i usług;

 • w celu promowania naszych produktów i usług, jeśli mamy odpowiednie uprawnienia na podstawie obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych; 

 • w celu zarządzania naszą umową i rozstrzygania wszelkich sporów odnoszących się do niej.


Podstawa prawna gromadzenia tych danych:

Opieramy się na następujących podstawach prawnych przy gromadzeniu danych osobowych w ramach świadczenia naszych usług:

 • Przetwarzanie danych jest niezbędne do realizacji umowy (tj. abyśmy mogli świadczyć, wspierać i rozliczać tę usługę).

 • Przetwarzamy również dane osobowe użytkownika w celu wypełnienia innych zobowiązań prawnych, którym podlegamy w związku z realizacją umowy z użytkownikiem. Obejmują one w szczególności okresy przechowywania danych na mocy prawa telekomunikacyjnego lub podatkowego.

 • Możemy również przetwarzać dane osobowe użytkownika w celu ochrony naszych uzasadnionych interesów, aby mieć możliwość wysuwania roszczeń prawnych lub obrony w sporach prawnych, zapobiegania przestępstwom lub ich wyjaśniania.

 • W przypadkach, w których uznaliśmy, że wykorzystanie przez nas danych użytkownika byłoby uczciwe i nie naruszałoby prawa do prywatności, możemy przetwarzać dane osobowe użytkownika, ponieważ w naszym „uzasadnionym interesie” możemy wykorzystać te informacje w określony sposób bez zgody użytkownika (na przykład w celu ochrony naszej sieci przed atakami cybernetycznymi, w celu rozwijania naszej działalności lub ulepszania produktów). Jednak w takiej sytuacji użytkownik może mieć prawo do wniesienia sprzeciwu.

 • W przypadku nagrywania rozmów będzie to oparte na naszym uzasadnionym interesie, jakim jest możliwość słuchania rozmów w celach szkoleniowych i zapewniania jakości, lub na wyraźnej zgodzie użytkownika w zależności od kraju, z którego dzwoni użytkownik, oraz obowiązujących lokalnie przepisów o ochronie danych. 

Dane gromadzone, jeśli użytkownik pracuje dla naszych klientów korporacyjnych

Gromadzone przez nas informacje:

Jeśli użytkownik pracuje dla firmy, która korzysta z naszych usług, będziemy gromadzić dane kontaktowe, takie jak adres e-mail i numer telefonu użytkownika oraz informacje na temat stanowiska użytkownika w ramach naszych codziennych kontaktów z użytkownikiem. 

Jak wykorzystujemy informacje na temat użytkownika:

Używamy tych informacji:

 • w celu świadczenia usług i zarządzania nimi;

 • w celu przygotowywania, uzgadniania i przeprowadzania analiz usługi;

 • w ramach wysyłania faktur i zarządzania płatnościami za faktury związane z usługami;

 • w celu zarządzania naszą umową i rozstrzygania wszelkich sporów odnoszących się do niej.

 • w celu odpowiadania i/lub zgłaszania ogólnych zapytań odnoszących się do usług;

 • w celu zapewniania zgodności z wszelkimi zobowiązaniami prawnymi lub regulacyjnymi;

 • w ramach badań rynku w celu zrozumienia rynku dla naszych usług oraz, o ile jest to dozwolone na mocy obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych, w celu kontaktowania się z użytkownikiem w sprawie innych usług, które mogą go interesować.

 

Podstawa prawna gromadzenia tych danych:

Opieramy się na podstawie prawnej, że jest to konieczne do realizacji umowy lub w celu podjęcia działań na życzenie użytkownika przed podpisaniem umowy. Możemy również mieć podstawę prawną do wykorzystania tych danych w celu ochrony naszych uzasadnionych interesów, aby móc wysuwać roszczenia prawne lub bronić się w sporach prawnych. 


Inne przypadki, w których gromadzimy dane 

 • Możemy gromadzić publiczne informacje dostępne online w celu pozyskiwania potencjalnych klientów i pogłębiania naszej wiedzy na temat rynków, na których działamy. Informacje te mogą obejmować dane osobowe, takie jak imiona i nazwiska, stanowiska służbowe i dane kontaktowe.

 •  Podczas targów i imprez branżowych możemy również gromadzić dane osobowe osób, które wyrażają zainteresowanie naszymi produktami oraz usługami i zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych możemy wykorzystywać te informacje do pozyskiwania klientów.

 •  Możemy również gromadzić dokumenty pozwalające na identyfikację, takie jak zdjęcia lub nagrania z kamer przemysłowych, jeśli osoby odwiedzają naszą siedzibę, szczególnie obszary chronione, takie jak nasze centrum danych. Dokumenty pozwalające na identyfikację, takie jak zdjęcia, są wykorzystywane do sprawdzania, czy osoby ubiegające się o dostęp posiadają odpowiednie uprawnienia, a nagrania z kamer przemysłowych są wykorzystywane wyłącznie w celu zapobiegania nieuprawnionemu dostępowi, do jego wykrywania i sprawdzania. Jest to sprawdzane tylko wtedy, gdy istnieje podejrzenie, że taki nieupoważniony dostęp miał miejsce.

W każdej z tych sytuacji uznaliśmy, że wykorzystanie przez nas danych osobowych użytkownika byłoby uczciwe i nie naruszałoby jego prawa do prywatności, w związku z czym mamy podstawę prawną do przetwarzania danych osobowych użytkownika, ponieważ w naszym „uzasadnionym interesie” leży wykorzystanie informacji w określony sposób (na przykład w celu ochrony naszej sieci przed atakami cybernetycznymi, w celu wsparcia rozwoju naszej działalności lub w celu opracowania lepszych produktów). Jednak w takiej sytuacji użytkownik może mieć prawo do wniesienia sprzeciwu.

Jeśli będziemy gromadzić dane w inny sposób, dostarczymy specjalne informacje o ochronie danych dla tego gromadzenia.

KOMU BĘDZIEMY UDOSTĘPNIAĆ DANE

Udostępniamy dane odbiorcom, takim jak:  

Dostawcy

Korzystamy z usług firm i pojedynczych osób, które wykonują czynności w naszym imieniu. Ci zewnętrzni dostawcy usług mogą uzyskać dostęp do danych osobowych niezbędnych do wykonywania swoich zadań, ale nie mogą ich wykorzystywać do innych celów. Poniżej przedstawiamy szczegółowe informacje na temat dostawców, z których regularnie korzystamy:

 • Udostępniamy informacje dostawcom usług płatniczych. Jeśli przyjmujemy płatności kartą w ramach procesu rejestracji, są one przetwarzane przez firmę Stripe.  Jeśli użytkownik utworzy polecenie zapłaty, jego dane zostaną ujawnione firmie Smart Debit.

 • Możemy korzystać z systemu zewnętrznego (Mailjet) w celu przetwarzania powiadomień dotyczących pomocy.

 • Korzystamy z usług Amazon Web Services (AWS), aby obsługiwać nasz portal rejestracji dla naszych usług dla studentów i mieszkańców. Firma ta nie przechowuje ani nie przechwytuje żadnych informacji o płatnościach i wszystkie dane osobowe są usuwane po zakończeniu rejestracji. 

Firmy AWS, Mailjet, Smart Debit i Stripe są regularnie oceniane pod kątem ryzyka i są zobowiązane do przestrzegania pisemnych umów z nami określających, w jaki sposób mogą one wykorzystać informacje o użytkowniku, aby zagwarantować zgodność z obowiązującymi przepisami prawa. Firma Stripe ma siedzibę w Stanach Zjednoczonych, ale podlega odpowiednim zabezpieczeniom mającym na celu ochronę prywatności użytkownika i zapewnia środki zaradcze w mało prawdopodobnym przypadku niewłaściwego wykorzystania jego danych, tak aby informacje były przekazywane zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych.

Od czasu do czasu możemy również zatrudniać inne firmy i osoby do wykonania czynności w naszym imieniu. Wszyscy ci dostawcy usług są oceniani pod kątem ryzyka i są zobowiązani do przestrzegania pisemnych umów z nami określających, w jaki sposób mogą oni wykorzystać informacje o użytkowniku, aby zagwarantować zgodność z obowiązującymi przepisami prawa.

Użytkownik może poprosić nas o wykazanie, że takie przekazywanie danych odbywa się w sposób zgodny z przepisami, chyba że naruszałoby to bezpieczeństwo danych.

Usługodawcy

Jeśli użytkownik ma problemy z dostępem do określonej usługi strony trzeciej lub korzystaniem z niej, możemy udostępnić informacje o użytkowniku temu dostawcy, abyśmy mogli wspólnie rozwiązać powstały problem. Jeśli użytkownik nie życzy sobie, abyśmy to zrobili, wystarczy nas o tym poinformować.  

Dostawcy zakwaterowania

Jeśli użytkownik jest klientem będącym studentem, możemy udostępnić jego imię i nazwisko oraz lokalizację dostawcy zakwaterowania w związku z otwartym lub zamkniętym zgłoszeniem problemów. Możemy również udostępnić dostawcy zakwaterowania te dane, jeśli spodziewamy się, że coś wpływa na doświadczenie użytkownika w zakresie usług i nie jesteśmy w stanie dotrzeć do użytkownika, aby jego dostawca zakwaterowania mógł również do niego dotrzeć i obie strony mogły zapewnić użytkownikowi dobrą obsługę. Wymagamy od wszystkich dostawców zakwaterowania bezpiecznego obchodzenia się z tymi danymi i robienia tego tylko w celu pomocy w rozwiązaniu problemu lub zrozumienia problemów, z którymi często borykają się studenci.

Organy ścigania

Udostępnimy dane użytkownika organom ścigania, innym władzom lub upoważnionym stronom trzecim, jeśli będzie to wymagane przez obowiązujące prawo lub stosowny nakaz sądowy lub w przypadku, gdy uznamy, że popełniono czyn zabroniony.

Pozostałe spółki grupy

Będziemy udostępniać informacje różnym częściom naszej grupy w ramach zarządzania naszą działalnością. Jeśli udostępnimy dane firmie z innego kraju, upewnimy się, że zostanie to przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych.

Nowy właściciel firmy

W przypadku zmiany (lub spodziewanej zmiany) właściciela naszej firmy lub któregokolwiek z naszych aktywów możemy udostępnić dane osobowe nowemu (lub potencjalnemu) właścicielowi. Jeśli tak się stanie, będzie on musiał zachować poufność danych.

JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY DANE

Podczas wizyty na naszej stronie internetowej

W przypadku korzystania z naszej strony internetowej dane osobowe użytkownika przechowujemy na naszych serwerach wyłącznie na czas trwania tych odwiedzin i wyłącznie w celach informacyjnych. Po opuszczeniu naszej strony internetowej dane osobowe użytkownika zostaną natychmiast usunięte, ale informacje niemożliwe do zidentyfikowania mogą być przechowywane przez dłuższy czas.

Zainstalowane przez nas pliki cookie są zazwyczaj również usuwane po opuszczeniu naszej strony internetowej. Nie dotyczy to jednak usługi Google Analytics. Te pliki są przechowywane przez okres 24 miesięcy. Istnieje również możliwość samodzielnego usunięcia plików cookie w dowolnym momencie.

Jeśli użytkownik jest klientem

Jeśli użytkownik jest klientem, musimy w tym czasie przechowywać jego dane, abyśmy mogli świadczyć usługi. Przechowujemy również dane osobowe użytkownika, z wyjątkiem danych dotyczących płatności, przez 21 miesięcy po tym, jak przestanie on być klientem. Przechowujemy dane użytkownika:

 • aby móc przechodzić kontrole finansowe;

 • aby identyfikować powracających klientów;

 • do celów analizy produktów i trendów;

 • aby wywiązywać się z naszych zobowiązań prawnych i regulacyjnych i wykazywać ich przestrzeganie;

 • aby móc bronić wszelkich roszczeń prawnych i zarządzać nimi.

Dokumentację dotyczącą płatności przechowujemy przez 7 lat od daty dokonania płatności. Informacje te zawierają jedynie imię i nazwisko użytkownika oraz szczegóły transakcji. Są one przechowywane do celów audytu finansowego i zapewniają nam możliwość obrony i zarządzania wszelkimi roszczeniami prawnymi lub sporami dotyczącymi tych płatności.

Jeśli użytkownik pracuje dla klienta korporacyjnego, jego dane osobowe będą przechowywane podczas zarządzania kontem oraz przez okres ochronny, który zazwyczaj wynosi maksymalnie 6 lat po zaprzestaniu świadczenia usługi.

Potencjalni klienci

Jeśli użytkownik jest potencjalnym klientem lub interesuje się naszymi usługami, będziemy przetwarzać jego dane podczas realizacji zapytania i będziemy przechowywać go na naszej liście marketingowej przez 2 lata, chyba że użytkownik wyrazi sprzeciw. 

W JAKI SPOSÓB ZAPEWNIAMY BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

Podejmujemy techniczne i organizacyjne środki w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych. Środki te służą między innymi zapobieganiu nieuprawnionemu dostępowi do używanego przez nas sprzętu technicznego oraz ochronie danych osobowych użytkownika przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich. Aby zapobiec nieuprawnionemu dostępowi osób trzecich do danych osobowych użytkownika, komunikacja z naszą stroną internetową jest szyfrowana. 

Środki techniczne i organizacyjne są stale opracowywane i dostosowywane do najlepszych praktyk aktualnie stosowanych w branży. 

PRAWA UŻYTKOWNIKA

Użytkownik ma szereg ważnych praw wynikających z obowiązujących przepisów o ochronie danych. 

Podsumowując, obejmują one prawo dostępu do danych osobowych użytkownika, prawo do żądania od nas poprawienia lub usunięcia posiadanych przez nas informacji. Poniżej przedstawiliśmy więcej szczegółów na temat poszczególnych praw. 

Możemy poprosić użytkownika o dowód tożsamości przy składaniu wniosku o skorzystanie z któregokolwiek z tych praw, abyśmy wiedzieli, że mamy do czynienia z właściwą osobą.

Nie będziemy prosić o opłatę, chyba że uznamy, że prośba użytkownika jest nieuzasadniona, powtarzająca się lub przesadna. W przypadku konieczności uiszczenia opłaty poinformujemy o tym przed przystąpieniem do postępowania w sprawie wniosku.

Staramy się odpowiadać na wszystkie prawidłowo złożone wnioski w ciągu jednego miesiąca. Może to jednak potrwać dłużej, jeśli wniosek jest szczególnie skomplikowany lub złożono kilka wniosków. 

Nie zawsze jesteśmy w stanie zrobić to, o co poprosił użytkownik, na przykład możemy nie być w stanie dostarczyć informacji o użytkowniku, jeśli miałoby to wpływ na prawo innej osoby do prywatności, lub usunąć informacji, jeśli mamy prawny obowiązek je zachować. 

Uzyskiwanie dostępu do danych osobowych

Użytkownik może poprosić nas o:

 • potwierdzenie, czy posiadamy i wykorzystujemy jego dane osobowe;

 • dostarczenie kopii jego danych osobowych.

Użytkownik może również poprosić nas o przekazanie jemu lub innej firmie tych danych w formacie nadającym się do odczytu maszynowego, ale tylko wtedy, gdy wykorzystujemy jego dane osobowe w celu wywiązania się z umowy z użytkownikiem lub gdy zwróciliśmy się do niego z prośbą o wyrażenie zgody na wykorzystanie jego danych osobowych. Prawo to nie ma zastosowania do żadnych danych osobowych, które przechowujemy lub przetwarzamy w oparciu o nasz uzasadniony interes lub które nie są przechowywane w formie cyfrowej.

Wycofanie zgody

W przypadku, gdy użytkownik wyraził zgodę na wykorzystanie przez nas jego danych osobowych (co z reguły nie jest konieczne), zawsze ma prawo do wycofania takiej zgody. 

Poprawianie / usuwanie danych osobowych

Użytkownik może poprosić nas o:

 • poprawienie błędnych danych osobowych, ale najpierw będziemy musieli zweryfikować ich poprawność;

 • usunięcie jego danych osobowych, jeśli uważa, że nie musimy ich już używać do celów, dla których je zebraliśmy;

 • usunięcie jego danych osobowych. Nie można jednak tego zrobić w przypadku, gdy potrzebujemy tych informacji w celu realizacji naszej umowy z użytkownikiem. 

Nie zawsze możemy być w stanie spełnić prośbę użytkownika, na przykład jeśli musimy nadal wykorzystywać jego dane osobowe w celu wypełnienia naszych zobowiązań prawnych lub w przypadkach, w których możemy być zmuszeni do wykorzystania danych w ramach roszczeń prawnych.

Ograniczenie wykorzystywania danych osobowych

Użytkownik może złożyć wniosek o ograniczenie wykorzystywania przez nas jego danych osobowych na czas dochodzenia, czy informacje, które użytkownik uważa za nieprecyzyjne, nie są już konieczne do celów, dla których zostały zebrane, ale są nam potrzebne do ustanowienia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych.

Możemy nadal wykorzystywać dane osobowe użytkownika po otrzymaniu prośby o ograniczenie wykorzystywania, jeśli mamy jego zgodę na ich wykorzystanie; lub jeśli musimy je wykorzystać do ustanowienia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych, lub musimy je wykorzystać do ochrony praw innej osoby fizycznej lub firmy.

Sprzeciw wobec wykorzystaniu danych osobowych

Użytkownik może sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych w przypadkach, gdy uważa, że jego podstawowe prawa i wolności dotyczące ochrony danych przeważają nad naszym uzasadnionym interesem w wykorzystywaniu tych informacji. 

Jeśli użytkownik wniesie sprzeciw, możemy nadal korzystać z danych osobowych, jeśli będziemy w stanie wykazać, że mamy uzasadniony interes w korzystaniu z tych informacji.

Sprzeciw wobec marketingu bezpośredniego

Użytkownik może również w każdej chwili sprzeciwić się wykorzystaniu jego danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego na swoim koncie użytkownika lub klikając łącze rezygnacji z subskrypcji zamieszczone w biuletynie informacyjnym. 

W tym celu prosimy napisać do ASK4 Limited, Devonshire Green House, 14 Fitzwilliam Street, Sheffield, S1 4JL lub użyć funkcji anulowania subskrypcji dostępnej we wszelkiej komunikacji, która jest wysyłana do użytkownika.

Prawa dotyczące zautomatyzowanego procesu podejmowania decyzji

Użytkownik może również w dowolnym momencie sprzeciwić się wykorzystaniu jego danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego. Jeśli mielibyśmy podjąć taką decyzję, użytkownik może mieć prawo do zakwestionowania tej decyzji, wyrażenia swojego punktu widzenia i może poprosić o dokonanie oceny przez człowieka. 

ŁĄCZA DO WITRYN PODMIOTÓW ZEWNĘTRZNYCH

Niektóre sekcje naszej witryny internetowej zawierają łącza do stron internetowych podmiotów zewnętrznych. 

Strony te regulują ich własne zasady ochrony danych osobowych. Nie ponosimy odpowiedzialności za ich funkcjonowanie, w tym za praktyki ich operatorów w zakresie przetwarzania danych. Przed przesłaniem jakichkolwiek danych osobowych należy zapoznać się z oświadczeniami o ochronie prywatności lub zasadami ochrony prywatności obowiązującymi na tych stronach.

INFORMACJE KONTAKTOWE

Można się z nami kontaktować na wiele sposobów, w tym przez telefon, za pośrednictwem poczty e-mail, czatu na żywo i poczty. Więcej szczegółów można znaleźć tutaj.

Można również skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem: data-protection@ask4.com.

Mamy nadzieję, że będziemy w stanie odpowiedzieć na wszelkie pytania lub wątpliwości dotyczące wykorzystania przez nas Twoich informacji. 

Jeśli uważasz, że nie udało nam się odpowiedzieć na Twoje pytanie lub rozwiać Twoich wątpliwości, masz również prawo do złożenia skargi do organu regulacyjnego ds. ochrony danych. Dla Wielkiej Brytanii takim organem jest „Information Commissioner’s Office”. .

Jeśli użytkownik mieszka lub pracuje w Europejskim Obszarze Gospodarczym, może złożyć skargę do lokalnego organu regulacyjnego ds. ochrony danych w państwie członkowskim, w którym mieszka. 


NASZE PODMIOTY PRAWNE

Jeśli miejscem zamieszkania i pracy użytkownika jest...

naszym lokalnym podmiotem prawnym odpowiedzialnym za dane jest...

Wielka Brytania

ASK4 Limited

Hiszpania

ASK4 Spain Limited za pośrednictwem swojego oddziału: C/O Jorge Juan, nr 30, 2, 28001 Madryt, Hiszpania, wspólnie z ASK4 Limited

Irlandia

ASK4 Ireland Limited wspólnie z ASK4 Limited

Portugalia

ASK4 Portugal Limited za pośrednictwem swojego oddziału: R. Castilho 39, 8E, 1250-068, Lizbona, Portugalia, wspólnie z ASK4 Limited

Polska

ASK4 Poland Limited za pośrednictwem Oddziału: C/O Domański Zakrzewski Palinka sp. K

Rondo 1 Budynek — 21 piętro

00-124 Warszawa, wspólnie z ASK4 Limited

Niemcy

ASK4 Germany Limited za pośrednictwem swojego oddziału: C/O Luther Rechtsanwaltsgesellschaft GmbH

Anna-Schneider-Steig 22

50678 Kolonia, wspólnie z ASK4 Limited